logotype
image1 image2 image3 image4

Проект СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Харківське міське товариство греків “Геліос”»

ПРЕАМБУЛА

Члени громадської організації

«Харківське міське товариство греків Геліос»,

  • виходячи з тієї самоочевидної істини, що всі люди створені рівними і наділені певними невідчужуваними правами, до числа яких відносяться життя, свобода і прагнення до щастя,
  • враховуючи рішучість держави захищати національні меншини, які проживають в межах її території,
  • вважаючи, що плюралістичне та демократичне суспільство має не тільки поважати етнічну, мовну, культурну і релігійну самобутність, а й створювати прийнятні умови зі збереження і розвитку цієї самобутності,
  • зважаючи на те, що створення клімату взаємної поваги та діалогу є безумовним фактором того, щоб культурне розмаїття стало джерелом і чинником не розколу, а збагачення суспільства нашої держави,
  • сповнені рішучості здійснювати принципи, визначені в цьому Статуті, за допомогу національного законодавства й відповідної державної політики,
  • погодились про затвердження цього Статуту, який:
  • визначає правові, економічні та культурно-ідеологічні основи діяльності громадської організації «Харківське міське товариство греків “Геліос”»,
  •  заохочує умови із забезпечення незалежної діяльності громадської організації, регламентує права та обов’язки її членів, органів та посадових осіб, порядок оскарження їхніх дій, бездіяльності та рішень,
  •  визначає характер взаємодії громадської організації з державними органами, іншими громадськими об'єднаннями, установами, підприємствами, окремими громадянами, порядок управління майном,
  •  встановлює процедуру припинення діяльності організації, порядок внесення змін і доповнень до Статуту.

Статут розроблено на основі та у відповідності до чинного

законодавства України, що регламентує діяльність громадських організацій.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.      Громадська організація «Харківське міське товариство греків “Геліос”» (далі – Товариство) є громадським об'єднанням, яке об’єднує громадян на засадах спільності інтересів своїх членів для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом.

1.2.      Товариство здійснює діяльність відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», інших актів законодавства та цього Статуту.

1.3.      Повне найменування Товариства:

-           українською мовою – громадська організація                «Харківське міське товариство греків Геліос»;

-           російською мовою – общественная организация        «Харьковское городское общество греков “Гелиос”»;

-           англійською мовою – public organization                              «Kharkiv municipalsocietyof the Greeks “Helios”»;

-           новогрецькою мовою – κοινωνικόςοργανισμός                «ΔημοτικόςσύλλογοςΕλλήνωντουΧαρκόβουΉλιος”».

1.4.      Скорочене найменування Товариства:

            -           українською мовою – ГО «ХМТГ Геліос»;

            -           російською мовою – ОО «ХГОГ “Гелиос”»;

            -           англійською мовою – РО «KMSGHelios”»;

            -           новогрецькою мовою – ΚΟ «ΔΣΕΧ “Ήλιος”».

1.5.      Товариство має право на власну символіку, круглу печатку, штамп зі своїм найменуванням, бланки, емблеми, прапори, значки та інші атрибути, зразки яких затверджуються Радою Товариства і реєструються в установленому законом порядку.

1.6.      Діяльність Товариства засновується на принципах:

            -           законності;

-           добровільності;

            -           самоврядності;

            -           пропорційності;

            -           вільного вибору території діяльності;

            -           рівності перед законом;

            -           відсутності майнового інтересу його членів;

            -           прозорості, відкритості, публічності;

-           рівноправності його членів.

1.7.      Діяльність Товариства базується на основі щорічних Планів роботи Товариства, які розробляються Головою Товариства і затверджуються Радою Товариства.

1.8.      Товариство співпрацює з державними органами, іншими державними і громадськими об'єднаннями, установами, підприємствами, окремими громадянами України, Греції та грецької діаспори світу для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом.

1.9.      Товариство здійснює свою діяльність як непідприємницька юридична особа приватного права:

1)         не має на меті одержання прибутку з можливістю його наступного розподілу між членами, працівниками та іншими пов'язаними з ними особами (окрім оплати їхньої праці);

2)         має самостійний баланс, може відкривати розрахункові, в тому числі валютні, рахунки у національних й іноземних банківських установах;

3)         може відповідно до закону здійснювати підприємницьку діяльність, якщо така діяльність сприяє досягненню мети, встановленої Статутом;

4)         одержані прибутки використовувати виключно для фінансування видатків на утримання Товариства, реалізації мети і завдань, визначених Статутом.

1.10.    Товариство може бути учасником цивільно-правових відносин, від власного імені укладати угоди та вчиняти інші правочини, набувати майнові і немайнові права та нести обов’язки, а також самостійно звертатися до суду.

1.11.    Дії, бездіяльність або рішення Товариства, його органів, посадових осіб або окремих членів можуть оскаржуватись у загальному порядку, передбаченому чинним законодавством, а також до вищих керівних органів чи осіб Товариства в порядку, встановленому Статутом.

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.      Своєю діяльністю Товариство прагне забезпечити консолідацію всіх верств грецького населення міста Харкова і Харківської області навколо задач збереження і подальшого розвитку грецької діаспори України, її культури і звичаїв.

2.2.      Метою діяльності Товариства є об'єднання, а також сприяння в реалізації і захисті громадянських, політичних, соціально-культурних прав і свобод, задоволення культурних потреб, сприяння розвитку самосвідомості і самодіяльності грецького населення міста Харкова і Харківської області.

2.3.      Завданнями діяльності Товариства є відродження, збереження і подальший розвиток національного самоусвідомлення і гідності членів Товариства, передусім молоді, а також виховання їх в дусі поваги і толерантності до інших народів, їхніх культури і звичаїв, єдності і гармонійності міжнаціональних взаємин.

2.4.      Основними напрямами діяльності Товариства є:

            1)         захист прав, свобод і самобутніх інтересів членів Товариства;

2)         підвищення інтересу членів Товариства, а також населення Харкова і Харківської області до грецької культури, мистецтва, економіки Греції та задоволення цих інтересів;

3)         забезпечення здійснення міжкультурного спілкування та обміну досвідом з аналогічними товариствами народів нашої країни, Греції, Кіпру і грецької діаспори інших країн;

4)         формування громадської думки щодо діяльності Товариства або інших аналогічних організацій та досягнень грецької культури через друковані видання, зокрема такі, що можуть створюватися Товариством відповідно до положень законодавства про пресу;

5)         забезпечення вивчення новогрецької мови, її діалектів, культури та історії Греції, Кіпру, грецької діаспори за кордоном;

6)         організація гуртків художньої самодіяльності, мистецтва, національних видів спорту, а також проведення лекцій, семінарів, конференцій, фестивалів та ін., в тому числі із залученням українських й іноземних фахівців;

7)         створення національних культурних центрів, музеїв, бібліотек тощо та умов для їхньої плідної роботи;

8)         збирання, придбання, одержання, оброблення і зберігання культурних цінностей, пов’язаних з історичними подіями в розвитку культури грецького народу, та інформації про них відповідно до встановлених технічних норм;

9)         видання навчальної, методичної та художньої літератури вітчизняних і зарубіжних авторів;

10)       видання та розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції новогрецькою мовою або її діалектами, а також такої, що пропагує грецьку культуру, досягнення грецького народу або грецьких культурних центрів, організацій, товариств і подібне;

11)       направлення молодих людей на навчання, стажування або підвищення кваліфікації до навчальних закладів Греції;

12)       організація поїздок активних членів Товариства до Греції та Кіпру;

13)       надання матеріальної допомоги особливо нужденним членам Товариства, літнім людям;

14)       сприяння розвитку і зміцненню матеріальної бази Товариства, в тому числі організація і збір благодійних внесків;

15)       участь у цивільно-правових відносинах;

16)       участь у формуванні і реалізації державної та міжнародної етнонаціональної політики.

2.5.      Товариство може вільно обирати й інші напрями діяльності в межах, визначених метою і завданнями, що встановлені Статутом.

ІІІ. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ

3.1.      До органів Товариства належать керівні і контролюючі органи Товариства, а також органи, створені керівними органами і особами Товариства.

До посадових осіб Товариства належать керівні особи Товариства та особи, які перебувають у складі Ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства і органів, створених керівними органами і особами Товариства.

Право бути посадовими особами Товариства мають тільки члени Товариства.

3.2.      Керівними органами Товариства є:

-           Загальні збори членів Товариства (далі – Загальні збори);

-           Рада Товариства (далі – Рада).

3.3.      Керівними особами Товариства є:

            -           Голова Товариства (далі – Голова);

            -           заступник (заступники) Голови Товариства.

3.4.      Контролюючим органом Товариства є           Ревізійна комісія Товариства (далі – Ревізійна комісія).

3.5.      Загальні збори членів Товариства – найвищий керівний орган Товариства, до складу якого входять усі члени Товариства.

3.6.      Загальні збори здійснюють свою діяльність у формі засідань.

Загальні збори приймають рішення, які заносяться або додаються до протоколу засідання.

3.7.      Засідання Загальних зборів скликається Радою кожні три роки. Дата, час і місце проведення засідання Загальних зборів встановлюється рішенням Ради.

Позачергове засідання Загальних зборів скликається Радою самостійно, а також на вимогу не менше 2/3 складу Ревізійної комісії або 1/10 загальної кількості членів Товариства.

Якщо вимога про позачергове скликання Загальних зборів не виконана, ці особи мають право самостійно скликати Загальні збори та визначити дату, час і місце їх проведення.

Загальні збори вважаються повноважними за умови присутності не менше 1/10 від загальної кількості членів Товариства.

3.8.      Про скликання чергових або позачергових засідань Загальних зборів члени Товариства повідомляються не пізніше ніж за 10 або 5 календарних днів до дати їх проведення відповідно.

Порядок повідомлення визначається Радою.

3.9.      Засідання Загальних зборів веде головуючий – Голова Товариства, а за його дорученням або у випадку відсутності Голови з підстав, передбачених пунктом 4 статті 3.13 Статуту – заступник Голови Товариства або будь-хто зі складу Ради.

Хід засідання протоколює секретар – відповідальний секретар Товариства, а у випадку його відсутності з підстав, передбачених пунктом 4 статті 3.13 Статуту – будь-хто зі складу Ради на розсуд Загальних зборів.

Секретар засідання здійснює підрахунок голосів.

Протокол підписується головуючим і секретарем засідання.

3.10.    За рішенням Ради засідання Загальних зборів можуть проводитися не в повному складі, а шляхом скликання Конференції делегатів Загальних зборів (далі – Конференція).

Для участі в Конференції Загальними зборами членів Товариства обираються делегати, які здійснюють свої повноваження довічно, з розрахунку один  делегат на кожні п'ятнадцять членів Товариства.

До складу Конференції не можуть входити члени Ради.

Перевибори делегатів, які не можуть здійснювати свої повноваження з підстав, передбачених пунктом 4 статті 3.13 Статуту, проводяться, якщо кількість дійсних делегатів становить менше ніж 2/3 від загальної кількості обраних делегатів. Додаткові вибори делегатів проводяться у випадку збільшення кількості членів Товариства, якщо потребується обрання не менше трьох нових делегатів.

Конференція вважається повноважною в разі присутності 2/3 від загальної кількості обраних делегатів.

Конференція не може приймати рішення з питань, передбачених пунктами 1, 5, 9 і 13 статті 3.13 Статуту.

3.11.    За рішенням Ради при виникненні обставин, які вимагають негайного вирішення, Загальні збори, що проводяться шляхом скликання Конференції, можуть приймати рішення без проведення засідання: шляхом обговорення із використанням засобів зв'язку (надіслання телеграм, телефонограм, обмін електронними листами, факсограмами тощо).

Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване не пізніше наступного дня.

3.12.    Загальні збори можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа членів (або делегатів), які беруть участь у засіданні.

Рішення з питань, передбачених пунктами 1, 9 і 13 статті 3.13 Статуту приймаються на Загальних зборах не менше як 3/4 від загальної кількості членів Товариства.

Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування, а рішення з питань, передбачених пунктами 3, 7 і 13 статті 3.13 Статуту, можуть прийматися таємно (шляхом подання бюлетенів).

3.13.    Виключно Загальними зборами членів Товариства:

1)         затверджується Статут Товариства, вносяться зміни і доповнення до нього з обов’язковою наступною реєстрацією їх у встановленому законом порядку;

2)         обираються кількісний і персональний склад Ради та Ревізійної комісії, Голова, заступник (заступники) Голови і відповідальний секретар;

3)         вирішується питання про відкликання Голови, заступника (заступників) Голови, відповідального секретаря або будь-кого з членів Ради чи Ревізійної комісії в разі невиконання або неналежного виконання ними посадових обов’язків;

4)         переобираються члени Ради і Ревізійної комісії, Голова, заступник (заступники) Голови, відповідальний секретар у разі наявності однієї з таких підстав:

-   самостійного складення повноважень;

-   відкликання Загальними зборами;

-   припинення членства;

-   смерті;

-   неможливості виконання обов’язків з інших об’єктивних причин.

5)         обираються, переобираються та відкликаються делегати Конференції;

6)         розглядаються скарги та апеляційні скарги за правилами, встановленими розділом 5 Статуту;

7)         вирішується питання припинення членства в Товаристві особи у зв'язку з надходженням від неї скарги на рішення Ради про примусове припинення членства;

8)         реалізується право власності Товариства повною мірою, а також делегуються окремі повноваження щодо управління майном іншим органам і посадовим особам Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;

9)         здійснюється відчуження майна Товариства на суму, що становить половину і більше від загальної вартості майна Товариства;

10)       установлюється та визначається розмір внесків, що сплачуються членами Товариства;

11)       установлюється та визначається розмір винагороди, що сплачується членам органів, посадовим особам Товариства;

12)       приймається рішення про зміну найменування Товариства;

13)       приймається рішення про реорганізацію (перетворення) або саморозпуск Товариства.

3.14.    Кандидатури на посади, які обираються Загальними зборами, вносяться до початку голосування членами Ради, а також членами Товариства шляхом самовисування.

            Кандидатом на посаду Голови Товариства може бути виключно особа грецького походження.

3.15.    Загальні збори заслуховують звіти органів і посадових осіб Товариства про виконану роботу за певний період, а також інших органів, організацій або осіб, яким надано право діяти від імені або в інтересах Товариства.

3.16.    Рада Товариства – вищий постійно діючий керівний орган Товариства.

            Підзвітна Загальним зборам.

3.17.    Персональний та кількісний склад Ради обирається Загальними зборами строком на три роки. До складу Ради можуть входити виключно члени Товариства, окрім тих, які перебувають у складі Ревізійної комісії.

За посадою до складу Ради входять Голова Товариства, заступник (заступники) Голови і відповідальний секретар.

3.18.    Рада здійснює свою діяльність у формі засідань.

Рада приймає рішення, які заносяться або додаються до протоколу засідання.

3.19.    Засідання Ради є повноважним за умови присутності не менше 2/3 від складу Ради.

Засідання скликається і ведеться Головою Товариства, а за його дорученням або у випадку відсутності Голови з підстав, передбачених пунктом 4 статті 3.13 Статуту – заступником Голови або будь-ким зі складу Ради, в міру необхідності, але не рідше одногу разу на два місяці.

Засідання обов’язково скликається на вимогу Ревізійної комісії чи будь-кого з членів Ради.

Дата, час і місце засідання визначаються в кожному випадку особою, що скликає засідання.

3.20.    Про скликання засідання Ради члени Ради та особи, яким надано право участі в засіданні, повідомляються не пізніше, ніж за 3 календарних дні до дати їх проведення.

Порядок повідомлення визначається Радою.

3.21.    Брати участь у засіданні Ради з правом дорадчого голосу можуть особи, запрошені членами Ради, а Голова Ревізійної комісії та Почесні члени Товариства – на власний розсуд.

3.22.    Рішення приймаються більшістю членів Ради, присутніх на засіданні.

Рішення з питань, передбачених пунктами 3, 8, 13 і 14 статті 3.24 Статуту приймається 2/3 від загального складу Ради. 

Рішення Ради приймаються шляхом відкритого голосування, а рішення з питань, передбачених пунктами 8 і 13  статті 3.24 Статуту, може прийматися таємно (шляхом подання бюлетенів).

3.23.    При виникненні обставин, що вимагають невідкладного вирішення, рішення можуть прийматися без проведення засідання: шляхом обговорення з використанням засобів зв'язку (надіслання телеграм, телефонограм, обмін електронними листами, факсограмами тощо).

Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване не пізніше наступного дня і підтверджене на наступному засіданні Ради.

3.24.    Рада Товариства:

1)         здійснює керівництво діяльністю Товариства в період між Загальними зборами;

2)         затверджує щорічні Плани діяльності Товариства;

3)         скликає засідання Загальних зборів;

4)         може прийняти рішення про проведення Загальних зборів шляхом скликання Конференції або без проведення засідання: шляхом обговорення із використанням засобів зв'язку;

5)         здійснює організаційне забезпечення діяльності Загальних зборів, в тому числі формує порядок денний Загальних зборів, здійснює підготовку матеріалів з питань порядку денного до проведення Загальних зборів;

6)         здійснює попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів;

7)         розробляє план роботи та проводить заходи з реалізації рішень Загальних зборів, власних рішень;

8)         може примусово припинити членство осіб у Товаристві у випадках грубого порушення ними положень Статуту, вчинення дій, що компрометують Товариство, або систематичної несплати членських внесків;

9)         розробляє і затверджує бюджет Товариства на відповідний період;

10)       розпоряджається матеріальними і фінансовими ресурсами Товариства в межах повноважень;

11)       відкриває рахунки у банку в національній та іноземній валюті;

12)       керує виробничо-господарською діяльністю Товариства разом з особами, відповідальними за таку діяльність;

13)       виносить на розгляд Загальних зборів пропозицію про відкликання зі складу Ради недостатньо активних членів на підставі статті 3.26 Статуту;

14)       розглядає скарги та повторні скарги з дотриманням правил, встановлених розділом 5 Статуту;

15)       утворює відділи, секції, гуртки, визначає коло їхніх повноважень, призначає відповідальних виконавців, затверджує план їх роботи і контролює їх виконання;

16)       розробляє та затверджує положення та нормативні інструкції, які регламентують роботу відділів, секцій, гуртків;

17)       заслуховує звіти членів Ради, Голови, заступника (заступників) Голови, відповідального секретаря та інших осіб, яким надано право здійснювати діяльність від імені чи в інтересах Товариства;

18)       затверджує символіку та інші атрибути Товариства;

19)       вирішує інші питання, що виникають в процесі статутної діяльності та не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

3.25.    Рада може делегувати здійснення окремих повноважень іншим органам і посадовим особам Товариства, окрім тих, що можуть бути вчинені тільки Радою.

3.26.    Члени Ради, які протягом календарного року не брали участі у половині засідань Ради і не приймали участь в обговорені за допомогою засобів зв'язку можуть бути  відкликані і переобрані Загальними зборами.

3.27.    Голова Товариства – вища керівна особа Товариства, яка обирається Загальними зборами строком на три роки.

Підзвітний Загальним зборам і Раді.

3.28.    Голова здійснює свої повноваження самостійно.

Голова приймає рішення.

3.29.    Голова Товариства:

1)         виступає від імені Товариства у відносинах з державними та іншими громадськими організаціями України і за кордоном;

2)         розробляє щорічні Плани діяльності Товариства та призначає відповідальних осіб за пунктами Плану;

3)         організовує документообіг, діловодство, бухгалтерський облік та звітність Товариства;

4)         розпоряджається матеріальними і фінансовими ресурсами Товариства в межах повноважень;

5)         розробляє річні фінансові плани, що представляються Загальним зборам та Ревізійній комісії;

6)         веде засідання Загальних зборів і засідання Ради;

7)         скликає засідання Ради;

8)         надає особам членства;

9)         підписує фінансові документи та може видавати доручення про передачу цього повноваження іншому члену Ради;

10)       визначає обсяг повноважень заступника (заступників) Голови та може доручати йому (їм) здійснення окремих повноважень Голови;

11)       приймає на роботу і звільняє штатних працівників Товариства;

12)       розглядає скарги з дотриманням правил, встановлених розділом 5 Статуту.

3.30.    Голова може здійснювати інші повноваження, які не суперечать Статуту, рішенням Загальних зборів і Ради.

3.31.    Голова може делегувати здійснення окремих повноважень іншим органам і посадовим особам Товариства, окрім тих, що можуть бути вчинені тільки Головою.

3.32.    Заступник Голови Товариства – керівна особа Товариства, яка обирається Загальними зборами строком на три роки та діє відповідно до розподілу обов’язків між членами Ради і за дорученнями Голови.

Виконує повноваження Голови у випадках відсутності Голови з підстав, передбачених пунктом 4 статті 3.13 Статуту, до обрання іншого Голови.

Підзвітний Загальним зборам, Раді і Голові.

Кількість заступників визначають Загальні збори.

3.33.    Відповідальний секретар Товариства  - посадова особа Товариства, яка обирається Загальними зборами строком на три роки.

Веде облік членів Товариства, зберігає і оформлює документацію, здійснює організаційне забезпечення діяльності Ради. Забезпечує діловодство, збереження майна, бухгалтерський облік та звітність Товариства безпосередньо та через бухгалтера Товариства і осіб, яким доручено збереження майна Товариства.

Підзвітний Загальним зборам, Раді і Голові.

3.34.    Ревізійна комісія Товариства – орган, що здійснює контроль за статутною діяльністю Товариства.

Підзвітна виключно Загальним зборам.

3.35.    Кількісний і персональний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами на три роки.

Не допускається обрання до складу Ревізійної комісії членів Ради, бухгалтера, інших членів, діяльність яких стосується фінансової діяльності Товариства, та осіб, яким доручено забезпечення збереження майна Товариства.

Ревізійна комісія обирає зі свого складу Голову комісії, заступника Голови комісії і секретаря та визначає їхні повноваження.

3.36.    Ревізійна комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, ревізій, перевірок.

Ревізійна комісія приймає рішення, складає акти ревізій і акти перевірок.

3.37.    Засідання Ревізійної комісії скликається Головою комісії, а у випадках його відсутності будь-ким зі складу Ревізійної комісії, в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці, і є правомочним при участі в ньому більшості від складу Ревізійної комісії.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю від загальної кількості її членів та підписуються її Головою і секретарем.

При рівному поділі голосів вирішальним є голос Голови комісії.

Рішення про вимогу скликання Загальних зборів Товариства приймається 2/3 від загального складу Ревізійної комісії.

3.38.    Ревізійна комісія Товариства:

1)         контролює господарську та фінансову діяльність Товариства;

2)         у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік проводить ревізію надходження, наявності, правильності обліку, зберігання і витрат матеріальних і фінансових ресурсів Товариства;

3)         перевіряє правильність ведення діяльності відповідальним секретарем і бухгалтером Товариства;

4)         аналізує стан роботи з листами та пропозиціями членів Товариства;

5)         перевіряє реалізацію Плану діяльності Товариства за минулий рік;

6)         звітує перед Загальними зборами після закінчення своїх повноважень;

7)         має право вимагати скликання засідання Ради;

8)         має право вимагати скликання Загальних зборів.

3.39.    Ревізійна комісія не має права делегувати здійснення своїх повноважень іншим органам, особам або членам Товариства.

3.40.    На вимогу Ревізійної комісії органи і посадові особи Товариства зобов’язані надати всі необхідні документи, будь-яку іншу інформацію про діяльність Товариства.

3.41.    Голова Ревізійної комісії Товариства – посадова особа Товариства, яка здійснює оперативне керівництво діяльністю Ревізійної комісії.

Обирається Ревізійною комісією зі свого складу на строк її повноважень.

3.42.    Голова Ревізійної комісії Товариства:

1)         веде засідання Ревізійної комісії;

2)         забезпечує організацію прийняття і виконання рішень Ревізійної комісії;

3)         може доручати виконання окремих повноважень Голови комісії тільки заступнику Голови комісії або іншим членам Ревізійної комісії;

4)         має право вирішального голосу на засіданні Ревізійної комісії при рівному поділі голосів;

5)         має право дорадчого голосу на засіданні Ради.

3.43.    Органи, посадові особи і працівники Товариства виконують свої функції на громадських засадах або за винагороду, розмір якої визначається Загальними зборами.

IV. ЧЛЕНСТВО

4.1.      Членами Товариства можуть бути фізичні особи грецького походження та члени їх сімей, що проживають у місті Харкові та Харківській області, та інші громадяни України й іноземні громадяни, що визнають Статут Товариства і беруть участь в його діяльності.

            Членами Товариства можуть бути особи, які досягли 16-річного віку.

4.2.      Особи, член сім’ї яких є членом Товариства, можуть користуватися правами члена Товариства, окрім тих, які передбачені пунктами 1 і 2 статті 4.8 Статуту, та мають право дорадчого голосу.

4.3.      За рішенням Ради, Почесними членами Товариства можуть бути особи, які зробили значний внесок в галузі захисту прав грецької національної меншини Харкова і Харківської області, а також особи, які надають значну матеріальну, організаційну чи іншу підтримку Товариству.

            Ці особи повинні відповідати вимогам до члена Товариства (стаття 4.1 Статуту).

            Почесний член Товариства автоматично набуває членства Товариства, тобто має права та несе обов’язки члена Товариства. За рішенням Ради, Почесного члена може бути звільнено від сплати членських внесків.

            Почесному членові може видаватися відповідне посвідчення чи інші відзнаки, зразки яких затверджуються Радою.

            Почесний член може брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу на власний розсуд.

4.4.      Прийняття до членства здійснюється Радою на підставі письмової заяви особи, що бажає вступити до Товариства.

4.5.      Членство в Товаристві несумісне із співробітництвом в будь-якій формі з групами й організаціями, що практикують і пропагують соціальну, національну, релігійну, іншу нетерпимість.

4.6.      Товариство зобов’язується забезпечувати дотримання прав членів Товариства та сприяти їх належному використанню.

4.7.      Права члена Товариства є невід'ємними, невідчужуваними і непередаваними.

4.8.      Права члена Товариства:

1)         обирати та бути обраними на виборні посади Товариства;

2)         мати право голосу на Загальних зборах;

3)         вносити пропозиції до органів Товариства, до державних і громадських органів та організацій для виконання передбачених Статутом завдань, а також активно брати участь в їх реалізації;

4)         брати участь в усіх організованих Товариством заходах (творчі вечори, фестивалі, конкурси, концерти, виставки, туристичні поїздки та ін.);

5)         брати участь в організаторській, культурно-освітянській, агітаційно-пропагандистській і господарській діяльності Товариства;

6)         звертатися (запитання, зауваження, пропозиції, заяви), в тому числі за допомогою і сприянням у захисті своїх прав та інтересів,  до органів і посадових осіб Товариства всіх рівнів і вимагати відповіді по суті свого звернення відповідно до положень розділу 5 Статуту;

7)         подавати скарги на дії, бездіяльність членів, на дії, бездіяльність або рішення органів і посадових осіб Товариства в порядку, визначеному розділом 5 Статуту;

8)         вільного виходу з Товариства.

4.9.      Член Товариства не може голосувати на Загальних зборах, якщо вирішуються питання стосовно укладення Товариством із ним правочину або розглядається подана ним скарга.

4.10.    Обов'язки члена Товариства:

1)         дотримуватися положень чинного Статуту Товариства;

2)         дотримуватися положень рішень органів та посадових осіб Товариства;

3)         своєю професійною і громадською діяльністю, відношенням до оточуючих, моральними якостями сприяти підтриманню належного рівня поваги до грецького народу, особистого авторитету, авторитету Товариства;

4)         зміцнювати міжнаціональні зв'язки з представниками інших народів України і зарубіжних країн;

5)         своєчасно сплачувати членські внески.

4.11.    Припинення членства Товариства може відбуватися добровільно або примусово, а також у випадку смерті.

Добровільне припинення членства відбувається на підставі особистої заяви члена Товариства.

Примусове припинення членства відбувається на підставі рішення Ради у випадках грубого або систематичного порушення членом обов’язків, встановлених статтею 4.10 Статуту.

Припинення членства не призводить до повернення сплачених членських внесків і переданого в дар Товариству майна. Майно, передане в тимчасове користування, повертається особі в натурі. Товариство відшкодовує вартість майна, повернення якого в натурі неможливе.

Примусове припинення членства автоматично припиняє Почесне членство особи.

4.12.    Розміри внесків членами Товариства визначають Загальні збори.

Члени Товариства мають право дострокової сплати внесків.

V. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ І ЗВЕРНЕНЬ

5.1.      Члени Товариства, незалежно від здійснення ними посадових повноважень,  та інші особи мають право оскаржити дії, бездіяльність або рішення органів і посадових осіб Товариства, а також дії чи бездіяльність іншого члена Товариства шляхом подання письмової скарги.

5.2.      Скарга на дії чи бездіяльність члена Товариства, а також на дії, бездіяльність або рішення органів і посадових осіб, відповідно створених і призначених Головою, заступником Голови, подається Голові.

У разі відхилення скарги Головою повторна скарга може бути винесена на розгляд Ради.

У разі відхилення повторної скарги Радою апеляційна скарга може бути винесена на розгляд Загальних зборів.

5.3.      Скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови, заступника Голови, відповідального секретаря, а також органів і посадових осіб, відповідно створених і призначених Радою та Загальними зборами, окрім Ревізійної комісії та її членів, розглядається Радою.

У разі відхилення скарги Радою апеляційна скарга може бути винесена на розгляд Загальних зборів.

5.4.      Скарга на дії, бездіяльність або рішення Ради і Ревізійної комісії, посадових осіб цих органів розглядається безпосередньо Загальними зборами.

5.5.      Скарга, подана Голові у випадку, встановленому статтею 5.2 Статуту, розглядається Головою самостійно протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня її подання.

При розгляді скарги Голова зобов’язаний одержати письмові пояснення члена, посадової особи або органу Товариства, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

Про наслідки розгляду скарги Голова повідомляє скаржника.

5.6.      Скарга, яка підлягає розгляду Радою у випадку, встановленому     статтею 5.3 Статуту, або повторна скарга, за умови дотримання порядку, встановленого статтею 5.2 Статуту, подається до Ради безпосередньо або через будь-кого з членів Ради, який зобов’язаний винести її на розгляд Ради.

Розгляд Радою скарги, в тому числі повторної, відбувається на найближчому засіданні, але не пізніше 30 днів з дня подання такої скарги. В іншому випадку член Ради, який прийняв скаргу (повторну скаргу) зобов’язаний вимагати скликання засідання Ради.

 На засідання обов’язково запрошується скаржник, а також член Товариства, дії чи бездіяльність якого оскаржуються, або посадова особа чи представник органу Товариства, дії, бездіяльність або рішення яких оскаржуються.

5.7.      Скарга, яка підлягає розгляду Загальними зборами у випадку, встановленому статтею 5.4 Статуту, або апеляційна скарга, за умови дотримання порядку, встановленого статтями 5.2 і 5.3 Статуту, подається Голові, який зобов’язаний винести її на засідання Загальних зборів.

Розгляд Загальними зборами скарги, в тому числі апеляційної, відбувається на черговому засіданні, але не пізніше 30 днів з дня подання такої скарги. В іншому випадку Рада зобов’язана скликати позачергове засідання Загальних зборів з дотриманням вимог статті 3.8 і 3.10 Статуту.

На засідання обов’язково запрошується скаржник, а також член Товариства, дії чи бездіяльність якого оскаржуються, посадова особа Товариства або представник органу Товариства, дії, бездіяльність або рішення яких оскаржуються.

5.8.      Якщо посадова особа порушила порядок, передбачений цим розділом Статуту, то скаржник має право вимагати скликання Загальних зборів або самостійно звернутися безпосередньо до Загальних зборів на найближчому засіданні.

            У такому випадку одночасно повинно розглядатися питання про відповідальність цієї посадової особи.

5.9.      Скарги, в тому числі повторні або апеляційні, не можуть розглядатися на засіданні відповідно Ради або Загальних зборів, яке проводиться шляхом обговорення з використанням засобів зв'язку.

5.10.    Якщо є підстави вважати, що оскаржуване рішення може значно порушити право скаржника або завдати йому шкоди, посадовою особою, що прийняла скаргу, видається резолюція про зупинення відповідного рішення, яка втрачає силу після розгляду скарги уповноваженим органом чи особою.

5.11.    Оскарження дій, бездіяльності або рішень Загальних зборів, засідання яких проводилось шляхом скликання делегатів Конференції, здійснюється до Загальних зборів, яке проводиться шляхом скликання усіх членів Товариства, за правилами, встановленими цим розділом Статуту.

Оскарження дій, бездіяльності або рішень Загальних зборів усіх членів Товариства здійснюється безпосередньо до суду відповідно до вимог чинного процесуального законодавства на момент такого оскарження.

5.12.    Усні чи письмові звернення членів Товариства та інших осіб подаються до органу або посадової особи, до компетенції яких належить вирішення цього питання.

            У випадку якщо звернення подано не до належного органу або посадової особи, такий орган чи посадова особа зобов’язані самостійно передати звернення належному органу (посадовій особі), повідомивши особу, яка подала звернення.

            Звернення розглядається в розумний строк, але не більше 30 днів з дня його подання.

5.13.    Якщо скаржник або заявник навмисно перешкоджає розгляду відповідно скарги або звернення, такий розгляд може бути припинено без надання можливості повторного їх розгляду.

5.14.    Строки розгляду скарг може бути подовжено тільки з причин необхідності проведення дослідження значного обсягу інформації або подання запиту до інших громадських об'єднань, державних органів, установ, підприємств, організацій.

            Неявка запрошених осіб або неподання ними письмових пояснень не є підставою для подовження строку розгляду скарги.

Строк розгляду звернення може бути подовжено у випадку неможливості його розгляду з поважних причин.

Про необхідність подовження строку (з обґрунтуванням причин) обов’язково повідомляється скаржник або заявник.

VІ.ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ І КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА КЕРІВНИХ ОСІБ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ТОВАРИСТВА

6.1.      Керівні і контролюючі органи та керівні особи Товариства зобов’язані звітувати перед членами Товариства в частині покладених на них повноважень та стосовно здійснення статутних мети і завдань Товариства на чергових засіданнях Загальних зборів.

6.2.      Звіт повинен відображати інформацію про:

1)         виконання Товариством, в тому числі його відокремленими підрозділами, статутних мети і завдань Товариства;

2)         виконання Плану діяльності Товариства, затвердженого на звітний період;

3)         зміни чисельності членів Товариства, а також створення, перетворення чи розпуск відокремлених підрозділів Товариства;

4)         фінансову діяльність Товариства, зокрема використання коштів, які надійшли на рахунки Товариства;

5)         здійснення підприємницької діяльності Товариства, в тому числі його відокремлених підрозділів;

6)         планування діяльності Товариства на наступний звітний період.

6.3.      Не може бути відмовлено в наданні членам Товариства за їхніми зверненнями інформації про діяльність органів і посадових осіб Товариства всіх рівнів, в тому числі про прийняті рішення та виконання статутних мети і завдань, окрім тієї, що становить комерційну таємницю.

VІІ.ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТОВАРИСТВА

7.1.      Загальні збори можуть створювати відокремлені підрозділі Товариства, про що повідомляється державний уповноважений орган з питань реєстрації в порядку і термін, встановлені чинним законодавством.

            Одночасно Загальні збори повинні визначити структурний склад, напрями діяльності та повноваження відокремленого підрозділу, а також призначити його керівника.

7.2.      Відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи.

7.3.      Відокремлений підрозділ вправі мати власне Положення (статутний документ), який не може суперечити Статуту Товариства.

            Найменування підрозділу повинно вказувати на приналежність до Товариства.

VІІІ.ПОРЯДОК НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА

8.1.      Товариство є неприбутковою організацією.

8.2.      Для здійснення своїх програмних та статутних завдань Товариство може мати на праві власності рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт, засоби, а також грошові кошти і цінні папери, набуття яких не забороняється чинним законодавством.

8.3.      Товариство має право орендувати необхідне рухоме і нерухоме майно.

8.4.      Грошові кошти та інше майно Товариства формуються за рахунок:

1)         членських внесків членів Товариства;

2)         коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

3)         пасивних доходів від діяльності Товариства;

4)         коштів або майна, які надходять від ведення підприємницької діяльності, з урахуванням положень пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України;

5)         дотацій або субвенцій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги.

8.5.      Майно та кошти Товариства використовуються виключно для виконання статутної мети і завдань діяльності Товариства.

8.6.      Товариство зобов'язується вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в державних органах, на які законодавством покладено реалізацію державної податкової політики, та вносити до відповідного бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених чинним законодавством.

8.7.      Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, як і члени Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства.

ІХ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1.      Припинення діяльності Товариства відбувається у випадках:

1)         прийняття Загальними зборами рішення про реорганізацію (перетворення) або ліквідацію (саморозпуск) Товариства, якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 від загального складу Загальних зборів;

2)         ліквідації Товариства судом шляхом прийняття рішення про заборону (примусовий розпуск) Товариства.

9.2.      Для вирішення всіх питань, пов’язаних з реорганізацією або ліквідацією Товариства, орган, який прийняв таке рішення, затверджує відповідно реорганізаційну або ліквідаційну комісію, яка діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3.      У разі реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступника.

9.4.      У разі ліквідації Товариства його активи та інше майно повинні бути передані одній чи кільком неприбутковим організаціям або зараховані до відповідного бюджету.

9.5.      Товариство вважається таким, що припинило діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

9.6.      Подальша діяльність окремих посадових осіб Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Х.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1.    Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються на Загальних зборах не менше як 3/4 голосів від загального складу Загальних зборів.

10.2.    Про внесення змін і доповнень до Статуту Товариство повідомляє уповноважений державний орган з питань реєстрації в порядку і в термін, визначені чинним законодавством.

10.3.    Внесені до Статуту зміни або доповнення вважаються чинними з моменту належного повідомлення уповноваженого державного органу з питань реєстрації.

Авторизация

2018  greeks.kharkov.ua   globbers joomla templates